Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI BÜROPROFI s r.o.

1.   Obecná ustanovení

 1. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "Obchodní podmínky") jsou závazné mezi smluvními stranami uzavírajícími kupní smlouvu ve smyslu ustanoven í § 1751 a násl. a § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen "OZ") a jsou považovány za nedílnou součást všech kupních smluv uzavřených mezi Prodávajícím (jak je definován níže) a osobou, která v souladu s těmito Obchodními podmínkami objedná u Prodávajícího zboží (dále jen "Kupující"). Odlišné podmínky Kupujícího platí jen tehdy, jsou-li Prodávajícím výslovně písemně uznány. Tyto Obchodní podmínky vstupují v účinnost 1. 11. 2019 a platí od okamžiku přijetí objednávky Kupujícího, ke které došlo po tomto datu, Prodávajícím.
 2. BÜROPROFI s.r.o., se sídlem: České Budějovice, Hlinská 456/2, PSČ 370 01, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spis. zn. C 4742, IČ: 62502034, (dále jen "Prodávající"), se zavazuje dodávat Kupujícímu, s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti Prodávajícího plnit, zboží obsažené v katalogu nebo obdobném podkladu, vydaném za účelem nabídky zboží Prodávajícím, v množství a bližší sortimentní specifikaci dle jednotlivých písemných, případně telefonických objednávek s uvedením data a s dostatečnými údaji pro potřebnou identifikaci a dodávku požadovaného materiálu, a dále umožní Kupujícímu nabýt vlastnické právo k tomuto zboží. Jednotlivé objednávky Kupujícího doručené a potvrzené Prodávajícím obsahující veškeré náležitosti jsou dílčími kupními smlouvami.
 3. Nabídky Prodávajícího jsou pouze orientační, resp. nezávazné. Totéž platí pro dodatky, změny nebo vedlejší ujednání a údaje, uvedené v katalozích, prospektech, oběžnících a obdobných podkladech Prodávajícího, týkající se hmotnosti, výkonnosti, vybavení, cen a dodacích lhůt. Objednávka Kupujícího je závaznou nabídkou, tedy návrhem kupní smlouvy, a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu Prodávajícího s touto nabídkou, tedy výslovným potvrzením Prodávajícího ve smlouvě či obchodní korespondenci. Kupní smlouva je také uzavřena, pokud souhlas Prodávajícího obsahuje dodatek nebo odchylku, která podstatně nemění podmínky nabídky, pokud Kupující bez zbytečného odkladu takové přijetí neodmítne. Kupující může přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou předem vyloučit již v nabídce samotné nebo jiným způsobem, který nevzbuzuje pochybnost.
 4. Obchodní referenti Prodávajícího nejsou oprávněni k žádným vedlejším příslibům nebo úmluvám, které přesahují obsah těchto Obchodních podmínek, resp. písemné kupní smlouvy.
 5. K vyřizování a uzavírání kupních smluv, jejichž nedílnou součástí jsou tyto Obchodní podmínky, jsou oprávněni zaměstnanci Prodávajícího na pozici asistent/ka prodeje. K uzavírání kupních smluv, jejichž obsahem se zásadně mění některá ustanovení těchto Obchodních podmínek, je oprávněn pouze statutární orgán Prodávajícího nebo jeho zplnomocněný zástupce.
 6. V případě, že by se některé  ustanovení v těchto Obchodních podmínkách nebo v rámci jiných ujednání stalo neplatným či neúčinným, není tím dotčena platnost a účinnost všech ostatních ustanovení nebo ujednání. Strany se zavazují pro tento případ nahradit neplatná či neúčinná ustanovení takovými, která jsou nejblíže ekonomickému účelu původních ustanovení.
 7. Práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího se řídí výlučně právním řádem České republiky.
 8. Aktuálně platné znění Obchodních podmínek je zveřejněno vždy na webových stránkách www.bueroprofi.cz.

2. Objednání zboží

 1. Zboží může Kupující objednat vyplněním objednávkového formuláře Prodávajícího [www.bueroprofi.cz – Ke stažení - Formulář faxové (e-mailové) objednávky] nebo písemnou či telefonickou objednávkou, bude-li obsahovat veškeré náležitosti dle těchto Obchodních podmínek (dále jen "Objednávka").
 2. Objednávka musí být Prodávajícímu doručena v písemné formě, a to poštou, e-mailem, faxem, nebo ji lze realizovat prostřednictvím internetového obchodu na www.bueroprofi.cz.
 3. Objednávku lze rovněž učinit telefonicky. Tato je pak přijata a stává se pro obě strany závaznou okamžikem ústního potvrzení o přijetí objednávky ze strany Prodávajícího. Tím není dotčeno právo Prodávajícího ověřit si kdykoliv totožnost Kupujícího zejména zpětným telefonickým ověřením totožnosti osoby, která učinila telefonickou objednávku (dále jen "Objednatel"), nebo ověřením podpisu na e-mailové, faxové či jiné písemné objednávce s podpisovým vzorem doloženým Kupujícím. V případě jakéhokoliv nesouladu údajů       o osobách oprávněných objednávat služby jménem Kupujícího je Prodávající oprávněn poskytnutí služby odmítnout až do doby prokazatelného souladu Kupujícího s osobou Objednatele. Nebude-li soulad Kupujícím prokázán bez zbytečného odkladu po výzvě Prodávajícího, je Prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy.
 4. Objednávka musí obsahovat:
  • identifikační kód Kupujícího, je-li Kupujícímu Prodávajícím přidělen,
  • obchodní firmu, popř. jméno a sídlo nebo místo podnikání Kupujícího odpovídající údajům zapsaným v obchodním rejstříku nebo obdobné evidenci, je-li podnikatelem,
  • ,
  • údaj o zápisu ve veřejném rejstříku nebo obdobné evidenci, je-li v takovéto kupující zapsán, včetně spisové značky,
  • fakturační adresu Kupujícího, je-li odlišná od adresy zapsané ve veřejném rejstříku nebo obdobné evidenci,
  • dodací adresu Kupujícího, je-li odlišná od fakturační adresy Kupujícího,
  • jméno Kupujícího,
  • jméno přijímající osoby, je-li odlišná od objednávající osoby,
  • telefonní číslo, elektronickou adresu nebo faxové číslo objednávající osoby (pro potvrzení objednávky),
  • telefonní číslo přijímající osoby, je-li odlišná od objednávající,
  • objednací číslo, resp. kód zboží,
  • název, resp. popis zboží,
  • objednávané množství zboží (ks/bal),
  • datum objednání,
  • datum dodání,
  • způsob platby,
  • podpis a otisk razítka objednávajícího, s výjimkou případů, kdy je objednávka realizována prostřednictvím internetového obchodu, e-mailem (www.bueroprofi.cz, objednavky@bueroprofi.cz) nebo telefonicky.
 5. Objednací lhůty:
  Prodávající přijímá objednávky průběžně.
  Má-li být Kupujícímu zboží dodáno následující pracovní den, musí být objednávka doručena Prodávajícímu nejpozději do 1700 hod. (pondělí – čtvrtek), v pátek do 1500 hod., toto ustanovení platí pouze pro Standardní katalogové zboží (viz níže).
 6. Prodávající je oprávněn kdykoliv nepřijmout objednávku Kupujícího, zejména v případě, že má ke dni podání objednávky Kupujícím vůči tomuto pohledávku po splatnosti.

3. Dodání zboží, přechod nebezpečí škody na věci, výhrada vlastnictví

 1. Po přijetí objednávky je Prodávající zejména povinen prověřit, zda má objednávané zboží na skladě k dispozici. Pokud objednávané zboží na skladě není nebo není k dispozici v požadovaném množství, kontaktuje Prodávající bez zbytečného odkladu Kupujícího a nabídne dodání alternativního plnění. Prodávající je oprávněn odstoupit zčásti nebo zcela od smlouvy, (byla-li již uzavřena), není-li možné zboží dodat z důvodů nezaviněných na straně Prodávajícího, případně z důvodu vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti Prodávajícího plnit.
  Jednotlivé dodávky budou realizovány na místa a v termínech určených jednotlivými objednávkami, přičemž obvyklý termín dodání zboží je druhý pracovní den po přijetí objednávky při dodržení objednacích lhůt Prodávajícího, dle článku 2. písm. e) Obchodních podmínek. Je-li dodání objednávaného zboží možné pouze v delším dodacím termínu, musí na toto Prodávající Kupujícího upozornit.
 2. Termín dodání zboží do druhého pracovního dne po přijetí objednávky se týká pouze standardního katalogového zboží ze sortimentu kancelářských potřeb, které je uvedeno v aktuálním katalogu nebo obdobném podkladu (dále jen "Standardní katalogové zboží"), netýká se zboží s označením "Na objednávku".
 3. Má-li dodací lhůta končit v den pracovního volna, končí ve stejné době první následující pracovní den.
 4. Prodávající je oprávněn dodávat Kupujícímu objednané zboží i po částech.
 5. Prodávající neodpovídá za nedodržení termínu dodání, pokud je přístupnost na místo dodání dopravními prostředky běžně užívanými Prodávajícím znemožněna nebo ztížena nad běžnou míru.
 6. Pokud Kupující neuvedl jinak, volí Prodávající nejvýhodnější postup zaslání (vlastní autodopravu, smluvní dopravu, atd.).
 7. V případě vzniku jakýchkoliv pochybností po dodání zboží z důvodu nejasného nebo nepřesného označení Kupujícího se považuje dodávka zboží za řádně splněnou a Kupujícím převzatou, ledaže Kupující prokáže, že Prodávající musel vědět, že k dodání došlo v rozporu s příslušnou objednávkou.
 8. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu písemně informovat Prodávajícího o změně dodacího místa určeného k převzetí zboží. Do té doby je dodávka zboží řádně splněna dodáním na původní dodací místo a Prodávající neodpovídá za případné prodlení nebo škody způsobené takovým dodáním zboží.
 9. Kupující je dále povinen poskytovat Prodávajícímu veškerou nezbytnou součinnost za účelem řádného a včasného plnění ze strany Prodávajícího, zejména je Kupující povinen za žádost Prodávajícího předat všechny potřebné informace, podklady, písemná vysvětlení a upřesnění svých požadavků. O dobu prodlení Kupujícího s poskytnutím potřebné součinnosti se poměrně prodlužuje dodací lhůta.
 10. Přechod nebezpečí škody na věci na Kupujícího:
  1. Má-li být věc odeslána Prodávajícím, pak je odevzdána Kupujícímu tím, že je předána prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího, a Prodávající umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci a zároveň Prodávající věc zjevně a dostatečně označí jako zásilku pro Kupujícího.
  2. V ostatních případech přechází nebezpečí škody na věci předáním Kupujícímu, či umožněním Kupujícímu nakládat se zbožím, nepřevezme-li Kupující věc.
 11. Výhrada vlastnictví:
  1. Kupující nabývá vlastnické právo k dodanému zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny. Není-li sjednáno jinak, přechází na Kupujícího okamžikem převzetí zboží odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží.
  2. Kupující je oprávněn disponovat v řádném průběhu doby splatnosti se zbožím, které je do uhrazení účtu (faktury) vlastnictvím Prodávajícího, plní-li včas své závazky, vycházející z obchodních vztahů.
 12. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku škody Kupujícímu se tento vzdává práva na její náhradu, s výjimkou případů uvedených v ustanovení § 2898 OZ.

4. Ceny

 1. Pro stanovení kupní ceny objednaného zboží jsou rozhodující aktuální ceníky v tištěné nebo elektronické formě s tím, že v případě cenových rozdílů je závazná elektronická verze. Kupní cena příslušného zboží je Kupujícímu vždy vyúčtována fakturou vystavenou Prodávajícím s uvedením data splatnosti, (není-li dále výslovně uvedeno jinak, rozumí se ceny bez daně z přidané hodnoty, dále jen bez "DPH"). Při zjevně chybném stanovení ceny nebo při zjevných početních chybách je Prodávající oprávněn žádat po Kupujícím poskytnutí dodatečně odpovídající platby.
 2. Prodávající je oprávněn změnit kupní cenu v případě změny kurzu, cen surovin, dopravy a dalších složek nákladů v závislosti na nových podmínkách. O případné změně kupní ceny je Prodávající povinen Kupujícího předem informovat.
 3. Při objednávkách Standardního katalogového zboží v celkové netto hodnotě 1 500 Kč bez DPH nebo vyšší se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu zboží po celém území České republiky bezplatně, to znamená, že kupní cena v tomto případě zahrnuje veškeré výdaje Prodávajícího spojené s balením zboží, jeho označením, doložením všech příslušných dokladů, cenu dopravy zboží na místo stanovené Kupujícím jako místo dodání včetně ochrany zboží a jeho pojištění.
 4. Při objednávkách Standardního katalogového zboží v celkové hodnotě nižší než 1500 Kč bez DPH účtuje Prodávající Kupujícímu paušální poplatek ve výši 130 Kč bez DPH za jednu zásilku objednaného zboží. Prodávající je oprávněn výši poplatku upravit v souvislosti s aktuální výší nákladů na dodání zboží Kupujícímu. O zvýšení paušálního poplatku je Prodávající povinen Kupujícího informovat před dodáním objednaného zboží.
 5. U zboží s označením "Na objednávku" a při vykrývání speciálních zákaznických požadavků na zboží a služby, které nejsou součástí Standardního katalogového zboží Prodávajícího, prostřednictvím obstarávacího servisu, se pro každý případ zvlášť dohodnou individuální podmínky platby, termínu dodání a případných logistických nákladů.
 6. Při dodávkách zboží do zahraničí nese veškeré přepravní náklady Kupující.

5. Platby

 1. Při prvním až třetím uskutečněném nákupu Kupujícího je Prodávající oprávněn vyžadovat úhradu kupní ceny předem nebo v hotovosti při dodání zboží. To platí i pro případ, že je Kupující v prodlení s úhradou faktury za již dříve dodané zboží. Kupní cena vyúčtovaná příslušnou fakturou je splatná vždy v den uvedený na faktuře jako den splatnosti. Případný odklad úhrady kupní ceny musí být mezi Kupujícím a Prodávajícím dohodnut písemně. Prodávající si vyhrazuje právo vystavit v rámci jedné objednávky několik dílčích faktur, bude-li zboží dodáváno v několika dílčích zásilkách.
 2. V případě úhrady kupní ceny bezhotovostním převodem na účet Prodávajícího vedený u Oberbank AG, pobočka Česká republika, č. účtu 7000019280/8040, se za den uhrazení kupní ceny považuje den připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.
 3. Pro případ prodlení Kupujícího s úhradou kupní ceny se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % za každý den prodlení z částky, s jejíž úhradou je Kupující v prodlení. Tím není dotčen nárok na náhradu případně vzniklé škody. Pokud Kupující neuhradí kupní cenu přes opakovanou výzvu Prodávajícího řádně a včas, nebo jsou-li známy okolnosti, které svědčí o snížení jeho kreditní spolehlivosti, je Prodávající oprávněn požadovat neprodlené uhrazení všech pohledávek plynoucích z obchodního styku mezi ním a Kupujícím, případně vrácení dodaného zboží. V takových případech je Prodávající oprávněn požadovat před dodáním dalšího objednaného zboží úhradu kupní ceny předem nebo od kupní smlouvy odstoupit.

6. Záruky a ručení, reklamace

 1. Kupující je povinen při převzetí zásilky od dopravce Prodávajícího zkontrolovat neporušenost obalů a nejpozději do tří pracovních dnů po převzetí uplatnit reklamaci z důvodu neúplnosti a chybného množství dodávky dle dodacího listu nebo obdobného podkladu.
  Při uplatňování reklamace Kupující postupuje takto:
  1. Pokud Kupující při převzetí zásilky zjistí vnější poškození přepravního, příp. skupinového obalu (např. proražený, potrhaný, promáčený, otevřený obal, obal přelepený páskou dopravce), je nutné, aby byl dopravní službou proveden zápis do přepravních dokladů řidiče (u poškozeného balíku uvést poznámku, např. "převzato s výhradou - poškozený obal"). V případě, že není umožněn Kupujícímu zápis o poškození do přepravního listu, neměl by poškozenou zásilku Kupující od dopravní společnosti převzít.  Poškozený obal je součástí reklamace a Kupující je povinen jej doložit. Bude-li však v takovém případě zboží převzato bez písemných výhrad, nebude na pozdější reklamaci brán zřetel.
  2. Pokud Kupující zjistí poškození dodaného zboží až po převzetí zásilky a vybalení zboží, přičemž vnější obal zásilky nebyl na první pohled poškozen, je nutné, aby poškozené zboží bylo písemně reklamováno   u Prodávajícího do tří dnů od data převzetí zásilky, a to tak, že jak poškozené zboží, tak obal budou zdokumentovány a fotodokumentace bude doložena (např. zaslána elektronickou poštou) Prodávajícímu. Na reklamaci takovéhoto zboží skladovaného u Kupujícího více než 3 pracovní dny nebo zboží přepravovaného Kupujícím z místa přijetí nebude brán zřetel. Prodávající si vyhrazuje právo na doložení přepravního obalu.
  3. Pokud Kupující po vybalení a důkladné kontrole dodaného zboží dle dodacího listu zjistí rozdíl v množství dodaného zboží oproti objednanému množství, je nutné toto písemně do 3 dnů od převzetí dodaného zboží oznámit Prodávajícímu. Na pozdější reklamaci nebude brán zřetel.
 2. Na všechny druhy dodávaného zboží, pokud není sjednáno jinak, se uplatní zákonná ustanovení o právech z vadného plnění. Na zboží Prodávající poskytuje záruku za jakost v individuálně stanovené délce dle druhu zboží dle dodavatele či výrobce. Záruční lhůta začíná běžet datem uvedeným na záručním listu (faktuře), který bude ke stanoveným druhům zboží přiložen.
 3. Kupující je povinen vady vzniklé v záruční době písemně reklamovat u Prodávajícího bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány s uvedením, jak se projevují.
 4. Nedostatky jen částečného množství dodaného zboží neopravňují Kupujícího k reklamaci celého množství dodaného zboží (celé zásilky), ledaže nezávadná část takového zboží je tímto pro Kupujícího nepoužitelná.
 5. Záruční servis nebo výměnu nepoškozeného zboží lze provést pouze v případě, že předmětné zboží bylo Prodávajícímu zpět doručeno kompletní, s veškerým příslušenstvím a přesným popisem závad. Místem plnění záruky je sídlo Prodávajícího. Účelně vynaložené náklady na dopravu reklamovaného zboží hradí Kupující. V případě oprávněnosti reklamace budou tyto náklady Kupujícímu vráceny, avšak pouze ve výši nejlevnějšího možného způsobu dopravy.
 6. Výměnou či opravou zboží nebo dílu je záruční doba prodloužena o dobu trvání reklamačního řízení. Při dodávání nové věci se zavazuje Kupující vrátit Prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.
 7. Záruka se nevztahuje na závady způsobené nepřiměřeným a neodborným zacházením ze strany Kupujícího ani na závady způsobené nepřiměřeným opotřebením. Záruka se rovněž nevztahuje na dárky a bonusy k nákupu zaslané Kupujícímu Prodávajícím v rámci reklamních, marketingových a soutěžních akcí.
 8. Na reklamní předměty, tiskové práce a zboží opatřené na žádost Kupujícího reklamním potiskem je poskytována záruční lhůta v délce 6 měsíců.
 9. Zboží převzaté Kupujícím, zvláště pak zboží na speciální objednávku (dle článku 4 písm. e) těchto Obchodních podmínek) nelze bez předchozí dohody s Prodávajícím vrátit bez udání důvodu; toto ustanovení se netýká oprávněných reklamací. Vrácením zboží nevzniká Kupujícímu nárok na vrácení nákladů na dodání zboží Kupujícímu, které Prodávající od Kupujícího převzal. Veškeré náklady s pojené s vrácením zboží Prodávajícímu hradí Kupující. Při vrácení speciálně objednaného zboží hradí Kupující i veškeré náklady spojené s vrácením zboží výrobci/dodavateli. Výměna, příp. vrácení tonerů a inkoustových náplní Prodávajícímu z důvodu chybného objednání Kupujícím při porušení originálního obalu není možné.
 10. U zásilek zboží reklamovaného Kupujícím Prodávajícímu nese Kupující až do doručení zboží Prodávajícímu veškerá, zejména pak dopravní, rizika.
 11. Pokud Prodávající poskytne Kupujícímu na základě jeho reklamace nové plnění a teprve poté vyjdou najevo skutečnosti, pro které reklamace neměla být uznána, je Prodávající oprávněn dodatečně vyúčtovat Kupujícímu cenu nového plnění.
 12. Veškeré reklamace musí být podány v písemné podobě (www.bueroprofi.cz – Ke stažení - Reklamační formulář / on-line formulář) s uvedením čísla dodacího listu či jiného dokladu a popisem vady, a to v elektronické podobě na adresu reklamace@bueroprofi.cz nebo faxem na číslo 387 787 799.
 13. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho Prodávající výslovně, že věc je bez vad.
 14. Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel, tj. včetně neporušeného obalu. Tím není dotčeno ustanovení § 2110 OZ. Neoznámí-li Kupující vadu věci včas, pozbývá rovněž právo odstoupit od smlouvy.

7. Ochrana osobních údajů

Zpracování osobních údajů se děje výhradně na základě souhlasu zákazníka nebo na základě oprávněného zájmu na zpracování a zároveň při dodržování aktuálně platných zákonných ustanovení na ochranu dat a dokumentačních povinností.

Podrobné poučení o možnostech odvolání a právech Kupujícího je uvedeno na stránkách Prodávajícího (www.bueroprofi.cz) pod odkazem Prohlášení o ochraně osobních údajů.

8. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Kupující, který je spotřebitelem ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v účinném znění (tedy fyzickou osobou, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání) má v případě, že dojde ke vzniku sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Takovým subjektem je

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát - oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

www.coi.cz

9. Závěrečná ustanovení

Prodávající si vyhrazuje právo Obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu změnit. Kupujícímu bude změna oznámena ve lhůtě 10 dní před její účinností formou elektronické komunikace na kontaktní adresu uvedenou Kupujícím v původní nabídce. Kupující má právo změny odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu vypovědět v 10denní výpovědní době.

 

V Českých Budějovicích 18. 10. 2019